Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-1812013.10.25
Institucija: Taryba
Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų

dedamųjų galiojimo metams nustatymo ir Birštono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-157 pripažinimo

netekusiu galios

 

2013 m. spalio 25 d. Nr. TS-181

Birštonas

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 32 straipsnio 7 dalies 1 ir 3 punktais bei            8 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), 49.5 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. O3-638 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, Birštono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. 1. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Birštono šiluma“ nuo 2013 m. gruodžio 1 d. centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio:

1.1. šilumos kainos dedamąsias (be PVM):

1.1.1. šilumos gamybos kainas:

1.1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 3,88 + Tg nš kd;

1.1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:

1.1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 3,88 + Tpt kd, dedamąsias:

1.1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,88 ct/kWh;

1.1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;

1.1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 28,25 Lt/kW per mėnesį;

1.1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;

1.1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 2,01 + Tpr kd, dedamąsias:

1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,01 ct/kWh;

1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;

1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 15,32 Lt/kW per mėnesį;

1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;

1.1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

1.1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 3,88 + Tpt kd + Tpr kd dedamąsias:

1.1.3.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,88 ct/kWh;

1.1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;

1.1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 43,57 Lt/kW per mėnesį;

1.1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), Tpt kd + Tpr kd

1.1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 2,86 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 71,73 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,35 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį;

1.2. dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:

 

EEil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tg nš kd = Tpt kd = 0,44 + ((454,0 x Td ) + (1804,0 x Tdr)) / (21,6 x 10000)

2.

 

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Tpr kd=0,35 + (4,5 x Tpt)/ 17,1

3.

 

Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tpt = 3,88 + Tpt kd

čia: Td – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3) ir Tdr – medžio drožlių kaina (Lt/tne).

2. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu ( 2012 m. liepos 1 d.  – 2013 m. birželio 30 d.) patirtas, bet nepadengtas sąnaudas, susidariusias dėl kuro faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kuro kainų skirtumo – 221,0 tūkst. Lt, didinant šilumos kainą 1,29 ct/kWh.

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui 2011 m. lapkričio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. gautas papildomas 7,7 tūkst. Lt šilumos punktų normatyvinio pelno pajamas, mažinant šilumos kainą 0,05 ct/kWh.

4. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. TS-157 „Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė

 

 

Nijolė Dirginčienė

 


Į pradžią