Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-1502016.09.30
Institucija: Taryba

Teisės akto priedai:

Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŠTONO KURORTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ KOREKTŪROS SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. TS-150

Birštonas

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.1 papunkčiu ir 25 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21, 12.4, 21, 25 ir 26 punktais bei atsižvelgdama į 2016 m. rugpjūčio 29 d. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. (6.4.)-AV-254 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitą už 2010–2015 m. (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 Savivaldybės merė

                                       Nijolė Dirginčienė

 


Į pradžią