Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-2162016.12.22
Institucija: Taryba

Teisės akto priedai:

Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŠTONO MIESTO, SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ PLANŲ KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-216

Birštonas

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 7 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 132 punktu, atsižvelgdama į Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Keisti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūrą, patvirtintą Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“.

2.    Keisti Birštono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-72 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“.

3.    Patvirtinti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimo ir Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo tikslus (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 Savivaldybės merė

                                       Nijolė Dirginčienė

 

 


PATVIRTINTA

Birštono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. TS-216

 

BIRŠTONO MIESTO, SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ PLANŲ PLANAVIMO TIKSLAI

 

1. Numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.

2. Sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.

3. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.

4. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.

5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.

6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.

7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

 

______________

 

 

 


Į pradžią