Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-1532017.08.25
Institucija: Taryba
Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KREDITO ADMINISTRAVIMO MOKESČIO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI BIRŠTONO BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRAI NUSTATYMO

 

2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. TS-153

Birštonas

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 2.6 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros 2017 m. liepos 27 d. prašymą Nr. SR-143, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti kredito administravimo mokestį, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų mokamą viešajai įstaigai Birštono būsto energijos taupymo agentūrai, jeigu šios paslaugos neteikia finansų įstaiga ir jeigu baigtas mokėti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo mokestis – 0,03 Eur / kv. m / mėn. (be PVM).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.

 

 

 Savivaldybės merė

                                       Nijolė Dirginčienė

 


Į pradžią