Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-892018.06.01
Institucija: Taryba

Teisės akto priedai:

Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS II ALTERNATYVAI

 

2018 m. birželio 1 d. Nr. TS-89

Birštonas

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 7 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 132 punktu, atsižvelgdama į Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“, Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. TS-72 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. AV-421 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros, Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos ribų nustatymo“, Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pritarti Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai.

2.    Įpareigoti Birštono savivaldybės administracijos direktorių šį sprendimą skelbti savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 Savivaldybės merė

                                       Nijolė Dirginčienė

 
Priedas: 89_bendrojo plano keitimo koncepcija_priedas_2.jpg

89_bendrojo plano keitimo koncepcija_priedas_2.jpg


Priedas: 89_bendrojo plano keitimo koncepcija_priedas_3.jpg

89_bendrojo plano keitimo koncepcija_priedas_3.jpg


Priedas: 89_bendrojo plano keitimo koncepcija_priedas_4.jpg

89_bendrojo plano keitimo koncepcija_priedas_4.jpg

Į pradžią