Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-1002008.04.30
Institucija: Taryba

Teisės akto priedai:

Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 30 d. Nr. TS-100

Birštonas

 

 


 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2006, Nr. 82-3251) 17 straipsnio 33 punktu, Birštono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

patvirtinti Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisykles (pridedama).

 

 

Savivaldybės merė                                                                                      Nijolė Dirginčienė

 


 

         PATVIRTINTA

         Birštono savivaldybės tarybos

         2008 m. balandžio 30 d.

         sprendimu Nr. TS-100

 

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato butų ir kitų patalpų, esančių daugiabučiame gyvenamajame name, taip pat bendrojo naudojimo objektų, įskaitant namo aplinką, naudojimo ir priežiūros tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais gyvenamųjų namų ir jų aplinkos naudojimą, priežiūrą ir nuosavybės santykius reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais:

2.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

2.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788;1994, Nr. 65-1551; 2000, Nr. 78-2360; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649,             Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 4-161, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 55-2127);

2.3. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu (Žin., 1995,       Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187; 2004, Nr. 25-758);

2.4.statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504);

2.5. Birštono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Birštono savivaldybės tarybos 2004-11-08 sprendimu Nr. TS-146;

2.6. Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. TS-27;

2.7. Birštono savivaldybės gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklėmis, patvirtintomis Birštono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. TS-128;

2.8. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Birštono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais.

3. Taisyklės yra privalomos daugiabučių namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties dėl namo priežiūros, bendrosios nuosavybės administravimo įmonėms (namų priežiūros administratoriams), namų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas teikiančioms akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, valstybės ir savivaldybių įmonėms bei šių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir bendrasavininkams (toliau – savininkams), taip pat visų namų savivaldybės butų nuomininkams. Taisyklės rekomenduojamos daugiabučių namų savininkų bendrijoms bei namų priežiūros jungtinės veiklos sutarčių šalims.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Gyvenamasis namas – gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.

Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.

Butas – daugiabučio namo dalis iš vieno ar kelių gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų, atitvarų konstrukcijomis atskira nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų.

Patalpos – gyvenamosios patalpos (butai) ir negyvenamosios patalpos, esančios daugiabučiame name ir nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Bendrojo naudojimo objektai – bendroji dalinė daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybė. Tai yra:

bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) konstrukcijos ir jų elementai, kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, įėjimo į namą laiptai ir durys, fasadų apdailos elementai);

bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, pastogė, rūsiai, pusrūsiai, sandėliai, kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims;

bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandens, šilumos, elektros energijos ir dujų tiekimo, nuotekų šalinimo, drenažo ir telekomunikacijų tinklai su armatūra ir apskaitos prietaisais, ventiliacijos kameros, šildymo prietaisai, elektros skydinės, dūmų šalinimo įrenginiai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės bei kita inžinerinė įranga ir prietaisai bendrojo naudojimo patalpose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė.

Statybiniai tyrinėjimai – pastato nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai bei matavimai, bendrųjų konstrukcijų zondavimai, laboratoriniai tyrimai bei kiti inžineriniai tyrinėjimai siekiant nustatyti pastato mechaninį patvarumą ir pastovumą.

Energetinis auditas – namo šilumos nuostolių bei inžinerinių sistemų patikrinimas ir įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu ir pagrįstų energijos taupymo priemonių parinkimas.

Remontas – paprastasis remontas, kai: atliekami namo išorės ir vidaus konstrukcijų bei kitų pastato elementų atstatymo darbai – šalinami šie elementų defektai nekeičiant ir nestiprinant pastato laikančiųjų konstrukcijų, bet keičiant ar stiprinant kitas pastato konstrukcijas ar elementus; keičiamos pertvarų vietos; nežymiai keičiamas namo fasadas (atnaujinama fasado apdaila, įstiklinamos butų lodžijos, balkonai, pakeičiami butų ar kitų patalpų langai, durys, vėdinimo angos, nekeičiant kiekvieno iš jų matmenų daugiau kaip 10 procentų); šalinami bendrosios namo inžinerinės įrangos defektai – pakeičiami atskiri susidėvėję bendrosios inžinerinės įrangos elementai, tačiau nekeičiamas jos tipas, galia bei pralaidumas; atliekami inžinerinės įrangos paprastojo remonto darbai, nurodyti normatyviniuose jų saugos ir paskirties dokumentuose.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) – namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, priešgaisrinės saugos palaikymas.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra – techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.

Bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai – valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktais patvirtintuose norminiuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, taisyklėse ir kituose) nustatyti pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, priešgaisrinės saugos, higienos, aplinkosaugos ir kiti specialieji reikalavimai.

Privalomieji darbai – kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamojo namo būklė pripažįstama atitinkanti statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ nustatytą privalomųjų reikalavimų visumą.

 

II. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VALDYMAS IR NAUDOJIMAS

 

5. Visi daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai butų ir kitų patalpų savininkams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kiekvienam patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir viso namo patalpų naudingojo ploto santykiui.

6. Daugiabučio namo, kurio butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučio namo savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, bendrosios dalinės nuosavybės valdymą organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas namo priežiūros administratorius.

7. Daugiabučio namo konstrukcijos, patalpos, inžinerinė įranga turi būti naudojama pagal jų tiesioginę paskirtį. Keisti namo patalpų paskirtį, pertvarkyti inžinerines sistemas ir įrenginius galima tik Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Birštono savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Patalpų savininkai ir nuomininkai, naudodamiesi gyvenamosiomis ir kitomis patalpomis, taip pat namo bendrojo naudojimo objektais, turi nepažeisti kitų patalpų savininkų ir nuomininkų teisių ir teisėtų interesų. Įgyvendindami šią nuostatą patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:

8.1. tausoti savo ir bendrojo naudojimo patalpas bei inžinerinę įrangą, tinkamai ją naudoti;

8.2. taupiai vartoti vandenį ir energiją namo bendrosioms reikmėms;

8.3. inžinerinės įrangos avarijų atvejais leisti avarinės tarnybos darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, bet kuriuo paros metu patekti į butą ir kitas savo patalpas avarijai likviduoti, o nuo 7 val. iki 20 val. namo priežiūros administratoriui, vandens, dujų, šiluminės ir elektros energijos tiekimo įmonių darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, leisti bute ir kitose patalpose atlikti inžinerinės įrangos apžiūrą bei patikrinti individualios apskaitos prietaisų rodmenis;

8.4. apmokėti namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir išsaugojimo išlaidas;

8.5. laikytis šių taisyklių 2 punkte nurodytų teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų:

9. Daugiabučiame name draudžiama:

9.1. organizuoti gamybinę ar kitokią veiklą, dėl kurios teršiama gyvenamoji aplinka arba kuri dėl triukšmo, vibracijos, jonizuojančio ir elektromagnetinio spinduliavimo ar elektrostatinio lauko kenkia gyventojams;

9.2. patalpose laikyti priešgaisrinei saugai ir žmonių sveikatai pavojingas sprogstamąsias, nuodingas ar lengvai užsidegančias medžiagas;

9.3. nuo 22 val. iki 6 val. patalpose ir namo teritorijoje triukšmauti ar kitaip trikdyti viešąją rimtį;

9.4. užgriozdinti bendrojo naudojimo patalpas, taip pat prieigas prie butuose ir kitose patalpose esančios bendrosios inžinerinės įrangos valdymo vietų, savavališkai pertvarkyti bendrojo naudojimo patalpas ir inžinerinę įrangą;

9.5. apsigyventi bendrojo naudojimo ar kitose tam neskirtose patalpose;

9.6. bendrojo naudojimo patalpose valyti drabužius ir kitus namų apyvokos daiktus, dirbti aplinką teršiančius darbus;

9.7. pilti ir mesti į nuotekų šalinimo prietaisus nuodingas ir chemiškai agresyvias medžiagas, namų apyvokos daiktus ir statybos atliekas;

9.8. butuose ir kitose patalpose savavališkai įsirengti centralizuoto šildymo prietaisus arba keisti pagal namo projektą įrengtų prietaisų šildomąjį paviršių;

9.9. naudoti elektrinius prietaisus ir įrenginius, viršijančius butui ar kitoms patalpoms namo projekte numatytą instaliuotą elektros galią.

10. Daugiabučiui namui priskirtoje teritorijoje draudžiama:

10.1. be nustatyta tvarka išduoto leidimo vykdyti kasinėjimo darbus, statyti statinius (garažus, ūkinius pastatus, tvoras ir kt.);

10.2. užgriozdinti kiemą metalo laužu, statybinėmis medžiagomis, buitinėmis atliekomis ir šiukšlėmis;

10.3. valyti ir plauti automobilius, statyti juos žaliuosiuose plotuose;

10.4. be Savivaldybės leidimo kirsti medžius ir krūmus, be suderinto projekto juos sodinti, naudoti žemę komercinei veiklai;

10.5. prie daugiabučio namo sienų savavališkai tvirtinti reklaminius įrenginius, kronšteinus ir kitus įtaisinius, klijuoti afišas ir skelbimus.

11. Daugiabučiame name ir jo aplinkoje laikyti gyvūnus leidžiama tik Birštono savivaldybės gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių nustatyta tvarka.

 

III.DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PRIEŽIŪRA

 

12. Daugiabučio gyvenamojo namo, kurio butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučio namo savininkų bendrijos arba nėra sudarę namo priežiūros jungtinės veiklos sutarties, bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir tvarkymą organizuoja namo priežiūros administratorius pagal Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą savivaldybės daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą. Įgyvendindamas teisės aktų nustatytus namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus, namo priežiūros administratorius vadovaujasi Birštono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais. Bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo, nuolatinės techninės priežiūros ir remonto išlaidas apmoka patalpų savininkai, proporcingai jiems tenkančiai bendrosios nuosavybės daliai.

13. Savininkai ir nuomininkai savo patalpų bei jose esančios inžinerinės įrangos, išskyrus bendrąją inžinerinę įrangą, priežiūrą ir remontą organizuoja patys savo lėšomis. Visus dujų, šalto ir karšto vandens, šilumos ir elektros energijos komercinės apskaitos prietaisus, taip pat ir namo bendrosioms reikmėms (laistymui, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos apšvietimui) sunaudojamo vandens ir/ar elektros energijos apskaitos prietaisus, įrengia ir prižiūri dujų, vandens, šilumos ir elektros energijos tiekėjai savo lėšomis.

14. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros reikalavimus nustato statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504), Birštono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės, Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

15. Patalpų savininkų įmokų už bendrosios nuosavybės priežiūrą apskaičiavimo ir paskirstymo tvarką nustato Birštono savivaldybės butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai.

 

IV.ATSAKOMYBĖ

 

16. Šių taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą, jei pažeidimo pasekmės neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

 

 

____________________________


Į pradžią