Logo Birštono savivaldybės teisės aktų paieška
Prisijungti prie VIISP

Teisės akto peržiūra


Keičiantys teisės aktai  Susiję teisės aktai Atsisiųsti
Sprendimas  Nr. TS-132010.01.29
Institucija: Taryba
Redakcijos:
Balsavimo rezultatai

Į pabaigą

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŠTONO KURORTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ

KOREKTŪROS TVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 29 d. Nr. TS-13

Birštonas

 

 


                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Birštono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                   1. Tvirtinti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūrą.

2. Pripažinti netekusiu galios Birštono miesto kurorto bendrąjį planą (patvirtintą Birštono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 86 „Dėl Birštono miesto-kurorto bendrojo plano sprendinių tvirtinimo“).

                   Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė

Nijolė Dirginčienė

 


Į pradžią